opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

Nasi partnerzy

Nasi klienci