• ewidencjonowanie dokumentów księgowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji,
  • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
  • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • kontrola należności i zobowiązań,
  • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
  • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
  • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
  • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
  • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

Nasi partnerzy

Nasi klienci